Sempozyum Sekreterya

SEMPOZYUM SEKRETERYA


Fethi Kurtiy ŞAHİN
fethikurtiy@gmail.com
Telefon: +90 543 343 51 23


Emre ATA
info@kirimdernegi.org.tr
Telefon: +90 507 414 03 23


Ahmet Şahin
sahahmet@gmail.com
Telefon: +90 534 717 75 01